Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego wajkomp.pl

I. Podstawa prawna.  Administrator danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych -Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.wajkomp.pl

2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wajkomp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sulejówku (adres siedziby i adres do doręczeń: 3 Maja 63 lok.1, 05-071 Sulejówek); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701271; NIP: 8222363925, REGON: 368622280, adres poczty elektronicznej: [email protected],  zwana dalej  Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy.

II. Zakres i cele przetwarzanych danych osobowych

Po co zbieramy Państwa dane osobowe?

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami. (Czyli Państwa dane).

2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów ( Państwa danych)  przez Administratora to w szczególności:

• rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 

• składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży

• subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

3. Przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

• adres e-mail

4. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

• imię i nazwisko imię i nazwisko

• adres e-mail;

• dane adresowe: kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania;

• numer telefonu.

Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:

• nazwę firmy Przedsiębiorcy;

• numer NIP.

5. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dane:

• adres e-mail;

• numer telefonu.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym.

8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

III. Dobrowolność podania Danych Osobowych 

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

IV. Przekazywanie i przechowywanie danych.

         Komu możemy przekazać Państwa dane?

1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich Państwo jako Klienci korzystacie. Dane osobowe Państwa przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Są to:

• Podmioty przetwarzające – dostawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Są to dostawcy usług hostingowych, usług księgowych, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,  firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.  

• Administratorzy – Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Są to firmy świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

2. W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia produktów zamówionych w Sklepie Internetowym:

• w przypadku przesyłki kurierem Paczka w Ruchu firmie RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-872 Warszawie, Chłodna 52 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:0000020446;

• w przypadku przesyłki produktu bezpośrednio od dystrybutora firmie Lama Plus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:0000245461;

3. W przypadku, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność poprzez system płatności Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie Pay Pro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

4. Lokalizacja – Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Dane osobowe Klientów (Państwa) przechowywane są:

• W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

• W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

6. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator będzie wysyłał na jego adres e-mail informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym.

8. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym sądów, Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

V. Pliki cookies oraz adresy IP

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.

2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

• Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

• Cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

• uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;

• anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com – administrator cookies zewnętrznego: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies  może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

VI. Prawa osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Jakie macie Państwo prawa odnośnie swoich danych osobowych?

Każdemu klientowi, którego Dane Osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa: 

1. Prawo do cofnięcia zgody.

• Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

• Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.

• Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

• Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług,

• Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych,

• Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł ten sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym.

Klient ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich, lub niektórych danych osobowych.

Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

• Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy  marketingowych;

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach:

• przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych;

• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;

• gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały  zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia,    dochodzenia lub obrony roszczeń;

• gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane Klienta.

5. Prawo dostępu do danych.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient ma prawo:

• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,                             

• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

7. Prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

8. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9. W celu realizacji uprawnień wynikających z punktów 1 do 8 Klient może napisać na adres poczty elektronicznej Administratora danych osobowych [email protected] lub zadzwonić pod numer 577393977 ewentualnie   skorzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VII. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Co robimy aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe?

1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

• stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

• stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zabezpieczania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

• zapewnia zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

• zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: [email protected]

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Przewiń do góry